Jalostusohjesääntö kleinspitzeille ja pomeranianille

Jalostusohjesäännön tarkoituksena on kleinspitzien/pomeranianien jalostuksen edistäminen ja se koskee kaikkia kleinspitz/pomeranian pentueita.

Jalostuksen tavoite

Jalostuksen tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terve, terverakenteinen ja luonnollisesti lisääntymiskykyinen, mahdollisimman tarkasti rotumääritelmän vaatimukset täyttävä kleinspitz/pomeranian. Rotuominaisuuksista painotetaan erityisesti pystykorvamaista valpasta, kaiken huomioon ottavaa luonnetta, kleinspitzille/pomeranianille tyypillistä hiukan nenäkästä ilmettä, ulkomuodon luonnollisuutta ja liioittelemattomuutta sekä tyypillisten rotupiirteiden vaalimista.

Jalostusorganisaatio

Jalostustoiminnan opastus ja valvonta kuuluu jalostustoimikunnalle. Pienpystykorvat ry:n vuosikokous valitsee toimikunnan 1-3 vuodeksi kerrallaan. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja sekä 2-5 rodun kasvattajaa tai harrastajaa. Toimikuntaan voidaan valita henkilö, joka:

- omaa perusteellisen rodun tuntemuksen
- tuntee hyvin maassamme olevan kleinspitz/pomeranian kannan
- omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä
- omaa käytännön kokemusta rodun jalostamisesta
- on pitkäjänteinen ja yhteistyökykyinen
- on halukas edistämään rodun kehitystä maassamme

Toimikunta nimeää keskuudestaan jalostuneuvojan, joka toimii välittäjänä toimikunnan ja kasvattajien välillä. Toimikunta voi tarpeen mukaan nimetä keskuudestaan tai toimikunnan ulkopuolelta henkilöitä erillisten tehtävien vastuuhenkilöiksi.

Jalostustoimikunnan tehtävät

A. Yhteydenpito ja tietojen vaihto eri organisaatioiden välillä sekä kotimaassa että ulkomailla.
B. Tiedon kerääminen ja tallentaminen roduista ja tiedon hyödyntäminen jalostuksessa.
C. Rodun tason seuraaminen ja kehittäminen sekä siitosmateriaalin kartoittaminen.
D. Tiedottaminen:
- jalostusmenetelmistä
- perinnöllisistä sairauksista
- rodun tilasta koti- ja ulkomailla
E. Perinnöllisten sairauksien kartoittaminen ja vastustusohjelmien laatimiseen osallistuminen ja niiden toteuttaminen käytännössä, mm. tarkastustilaisuuksien järjestäminen perinnöllisten sairauksien toteamiseksi.
F. Jalostusyhdistelmien suunnittelu ja jalostusneuvonnan antaminen
G. Jalostustarkastusten järjestäminen tarpeen vaatiessa. Jalostustarkastukset järjestetään Suomen kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksen suorittaa vähintään kaksi rotuun perehtynyttä, jalostutoimikunnan ja/tai hallituksen valitsemaa henkilöä, joista ainakin toisen tulee olla rodun ulkomuototuomari. Henkilö on jäävi tarkastamaan omia ja kasvattamiaan koiria. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jossa otetaan kantaa koiran jalostuskäyttöön koiran ikä huomioiden.

Jalostukseen käytettävät koirat

Jalostukseen pyritään käyttämään mahdollisen korkealuokkaista koiramateriaalia. Jalostusarvoa määriteltäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti jälkeläisten laatuun. Jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon yksilöiden luonneominaisuudet, ulkomuodolliset seikat, perinnölliset viat ja sairaudet ja maan koirakanta kokonaisuudessaan.

Kleinspitzeillä nartun tulee täyttää vähintään 15 kk, pomeranianeilla 12 kk, ennen ensimmäistä astutusta. Narttu ei kuitenkaan saisi mielellään olla yli 3-vuotias ensimmäisen pentueen syntyessä. Pentueiden väli ei saa jäädä 10 kk lyhyemmäksi. Poikkeustapauksissa SKL:n jalostustieteellinen toimikunta voi antaa poikkeusluvan lyhyempään pentueväliin. Sen jälkeen nartun tulee saada pitempi lepoaika. Nartun kunnosta ja laadusta riippuen suositellaan enintään 3-5 pentuetta.

Näyttelytulos
Jalostukseen käytettävällä uroksella ja nartulla tulee olla laatuarvostelun ensimmäinen palkinto virallisesta näyttelystä (mielellään kahdelta eri ulkomuototuomarilta).
Mikäli koiralla on poikkeuksellista jalostusarvoa kleinspitz/pomeranian kannan geenipohjan laajentajana sitä voidaan harkinnan mukaan käyttää jalostukseen ilman näyttelytulosta, mikäli se täyttää terveydelliset vaatimukset.

Terveys
Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve, hyväkuntoinen ja luonteeltaan terve ja tasapainoinen.

Silmät
Jalostukseen käytettävän koiran tulee olle Suomen Kennelliiton hyväksymän eläinlääkärin silmätarkastama, eikä se saa osoittaa perinnöllisten sairauksien oireita. Silmätarkastus on tehtävä ennen astutusta. Silmätarkastuslausunto on voimassa 2 vuotta.

Polvet
Jalostuskoiran tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymän eläinlääkärin polvitarkastama. Koiraa, jolla on 1- tai 2-asteen patellaluksaatio, voidaan käyttää jalostukseen, mikäli se on muuten erittäin korkeatasoinen. Jalostusyhdistelmässä yhteenlaskettu polvitulos ei saa ylittää kakkosta, siis esim. narttu, jolla on 2-asteen patellaluksaatio, tulee astuttaa 0-lausunnon saaneella uroksella ja narttu, jolla on 1-asteen patellaluksaatio, uroksella, jonka tulos ei ole 1-astetta huonompi. Hankalan perinnöllisyyden vuoksi toivotaan huomioon otettavaksi myös jalostuskoiran vanhempien ja sisarusten patellaluksaatiolausunnot.

Jalostuskoiran omistajan vastuu

Uroksen omistajan on annettava nartun omistajalle selkeät tiedot koiransa taustasta, näyttely- ja tarkastustuloksista sekä terveydestä. Hänen tulisi myös olla selvillä uroksen aikaisempien jälkeläisten laadusta ja terveydestä. Uroksen omistajan on huolehdittava siitä, että astutettava narttu täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset. Hänen on myös huolehdittava, ettei uroksen jälkeläismäärä kasva suhteettomaksi rodun Suomessa olevaan kokonaismäärään nähden.
Nartun omistajan tulee valita koiralleen jalostusohjesäännön vaatimukset täyttävä uros. Hänen on annettava uroksen omistajalle selkeät tiedot narttunsa suvusta, näyttely- ja tarkastustuloksista sekä terveydentilasta.

Kasvattaja on yksin vastuussa tuottamistaan pennuista ja niissä mahdollisesti ilmenevistä vioista. Jos kasvatissa esiintyy vakavia perinnöllisiä vikoja tai sairauksia, tulisi niistä ilmoittaa uroksen omistajalle ja jalostustoimikunnalle. Jos koira kuolee muun kuin onnettomuuden tai korkean iän tuomien sairauksien vuoksi, olisi sen kuolinsyy pyrittävä selvittämään. Kuolinsyystä tulisi ilmoittaa uroksen omistajalle sekä jalostustoimikunnalle.